Сряда 16, Юни 2021г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
31.03.2021г. Правилници План за работата на училищната комисия по БДП за учебната 2020/2021 година
09.02.2021г. Правилници Правилник за дейността на СУ "Любен Каравелов" през учебната 2020/2021 година
29.09.2020г. Други ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ПРИ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
29.09.2020г. Други Училищни учебни планове на СУ "Любен Каравелов" за 2020/2021 учебна година
21.09.2020г. Други ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА
21.09.2020г. Други Г О Д И Ш Е Н П Л А Н Н А У Ч И Л И Щ Е Т О 2020/2021 учебна година
21.09.2020г. Други С Т Р А Т Е Г И Я ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2020 / 2024
18.09.2020г. Инструкции График на учебния ден на СУ "Любен Каравелов" за 2020/2021 година
18.09.2020г. Други План за подкрепа личностното развите на ученика в СУ "Люнен Каравелов" за учебната 2020/2021 година
18.09.2020г. Други Програма за превенция на ранното напускане на училище в СУ "Любен Каравелов" за учебната 2020/2021 година
18.09.2020г. Други План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в СУ "Любен Каравелов" за учебната 2020/2021 година
18.09.2020г. Други Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2020/2021 година
10.09.2020г. Правилници П Л А Н ЗА РАБОТА НА СУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – Димитровград през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19
10.09.2020г. Инструкции Писмо на Министъра на здравеопазването, свързано с разпространението на COVID - 19
09.09.2020г. Правилници Правилник за пропускателен режим за 2020 / 2021 учебна година
14.11.2019г. Други Система за взаимодействие между учители, родители и медицински лица
14.11.2019г. Правилници ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА
15.10.2019г. Други ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2019-2020 учебна година
15.10.2019г. Други ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2019-2020 учебна година
08.10.2019г. Правилници Правилник за дейността на Средно училище "Любен Каравелов",гр. Димитровград за учебната 2019/2020 година
08.10.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - след завършено основно образование
08.10.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година
08.10.2019г. Наредби НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
08.10.2019г. Наредби Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в сила от 10.09.2019 г,(публ. 12.09.2019 г.)
08.10.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година
08.10.2019г. Закони Закон за защита на личните данни