Четвъртък 20, Юни 2024г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
22.01.2024г. Други Стратегия за развитие на СУ "Л/бен Каравелов" - Димитровград 2023 / 2028 година
02.10.2023г. Правилници П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 година
25.09.2023г. Други Организация на учебния ден в СУ „Любен Каравелов“ - Димитровград 2023/2024 учебна година
25.09.2023г. Други Стратегия за развитието на училището 2020/2024 година
25.09.2023г. Други ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ
25.09.2023г. Други Училищни учебни планове - начален етап I - IV клас на обучение в СУ "Любен Каравелов" за 2023/2024 учебна година
25.09.2023г. Други Училищни учебни планове - прогимназиален етап V - VII клас на обучение в СУ "Любен Каравелов" за 2023/2024 учебна година
25.09.2023г. Други Училищни учебни планове - гимназиален етап VIII - XII клас на обучение в СУ "Любен Каравелов" за 2023/2024 учебна година
25.09.2023г. Други Годишен план за дейността на СУ Любен Каравелов за учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други Етичен кодекс на училищната общност при СУ "Любен Каравелов"
25.09.2023г. Други Вътрешни правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други Годишен план по БДП за 2023/2024 учебна година
25.09.2023г. Други План за работа на училищната комисия за противодействие на противообществените прояви на учениците през учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други Правилник за вътрешния трудов ред за учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други План за подкрепа на личностното развитие на ученика в СУ "Любен Каравелов" за учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари в СУ "Любен Каравелов" за учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други План за работата на училищен координационен съвет при СУ "Любен Каравелов" за учебната 2023/2024 година
25.09.2023г. Други Училищна програма за ЦОУД за учебната 2023/2024 година
08.10.2019г. Наредби НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
08.10.2019г. Наредби Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в сила от 10.09.2019 г,(публ. 12.09.2019 г.)
08.10.2019г. Закони Закон за защита на личните данни