Събота 08, Август 2020г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
14.11.2019г. Други Система за взаимодействие между учители, родители и медицински лица
14.11.2019г. Правилници ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА
15.10.2019г. Други ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2019-2020 учебна година
15.10.2019г. Други ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2019-2020 учебна година
08.10.2019г. Правилници Правилник за дейността на Средно училище "Любен Каравелов",гр. Димитровград за учебната 2019/2020 година
08.10.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности по приемането на ученици в неспециализирани училища за учебната 2020/2021 година съгласно Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - след завършено основно образование
08.10.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2148/27.08.2019 г.на Министъра на образованието и науката за определяне на график на учебното време за учебната 2019/2020 година
08.10.2019г. Наредби НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
08.10.2019г. Наредби Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в сила от 10.09.2019 г,(публ. 12.09.2019 г.)
08.10.2019г. Заповеди Заповед № РД09-2149/27.08.2019 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2019/2020 година
08.10.2019г. Закони Закон за защита на личните данни