Сряда 06, Юли 2022г.
Раздел "Нормативни документи"
Дата на обновяване: Вид: Нормативен документ: Изтегли
05.02.2022г. Други ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ
01.02.2022г. Други Годишен план за дейността на училището 2021/2022 учебна година
01.02.2022г. Правилници П Р А В И Л Н И К ЗА ДЕЙНОСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 година. Форми на обучение - Глава 3, раздел 1, чл.25 и чл.26
01.02.2022г. Други Дневно разписание на СУ „Любен Каравелов“ - Димитровград 2021/2022 учебна година
14.01.2022г. Други Стратегия за развитието на училището 2020/2024 година
04.10.2021г. Правилници Правилник за вътрешния трудов ред 2021/2022 учебна година
04.10.2021г. Други П Л А Н ЗА РАБОТА НА СУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – Димитровград през учебната 2021-2022 година в условията на COVID-19
24.09.2021г. Други План за противодействие на училищния тормоз между учениците за 2021/2022 учебна година
24.09.2021г. Други ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ ПРИ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“
21.09.2021г. Други Училищни учебни планове на СУ "Любен Каравелов" за 2021/2022 учебна година
21.09.2021г. Други Мерки за повишаване на качеството на образование в СУ "Любен Каравелов" за учебната 2021/2022 година
21.09.2021г. Други Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2021/2022 година
21.09.2021г. Други Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи за учебната 2021/2022 година
21.09.2021г. Други План за квалификационната дейност за учебната 2021/2022 година
10.09.2020г. Инструкции Писмо на Министъра на здравеопазването, свързано с разпространението на COVID - 19
08.10.2019г. Наредби НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
08.10.2019г. Наредби Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, в сила от 10.09.2019 г,(публ. 12.09.2019 г.)
08.10.2019г. Закони Закон за защита на личните данни