Сряда 08, Февруари 2023г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:10.10.2021г.
Кратък текст:

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година


Съдържание:

1.УУС включва всички членове на паралелките от 4-ти  до 12-ти клас.

2.УУС се ръководи от председател. Този пост се избира на общо събрание на ученическия

съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове на УУС.

3.Всеки ученик от 5-ти до 12-ти клас може да подаде своята кандидатура за председател на ученическия съвет към Комисията за дейността на УС.

4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния правилник през изминалата учебна година.

5.Председателят на УУС има право да посочи за свой заместник, член от УУС за времето, през което отсъства от учебни занятия по уважителни причини.


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап