Сряда 08, Февруари 2023г.
Текущи публикации за раздел "Училищен ученически съвет"
Дата на публикуване:07.10.2021г.
Кратък текст:

ПРАВИЛНИК И ЦЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ за учебната 2021/2022 година


Съдържание:

   

ПРАВИЛНИК на ДЕЙНОСТТА на УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

1.Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на самоуправление на учениците.

  1. Училищния ученически съвет работи в съответствие със закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ нормативните актове на МОН, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.
  2. Училищния ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.
  3. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер
  4. Членовете на УУС трябва да запознаят всички ученици с настоящия правилник и плана за работа на УУС през учебната година.

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ на ДЕЙНОСТТА на УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

-  Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство.

-  Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.Прикачен файл:

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап