Неделя 29, Ноември 2020г.
Текущи новини
Дата на публикуване: 10.09.2020г.
Кратък текст на новината:

П Л А Н ЗА РАБОТА НАСУ“ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – Димитровград

през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19


Съдържание на новината:
 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Системата на училищното образование има постоянните и мащабни задачи - да включи и приобщи всяко едно дете, да го подготви за пълноценен живот, като му даде възможност да придобие необходимия набор от знания и умения, да го възпита и да подкрепи личностното му развитие. Към тях пред предстоящата учебна година се добавя още една голяма задача – да опазим здравето на децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19. Това прави идните 10 месеца трудни и изискващи повече усилия от обичайното. Всички заедно трябва да намерим формулата и баланса между предпазливостта и отговорността за здравето ни, от една страна, и необходимостта да учим, работим и живеем относително нормално, от друга.

Водени от убеждението, че обучението в реалната класна стая и прякото взаимодействие с учителите и (съ)учениците са най-добрата и незаменима алтернатива, отчитайки мнението на различните заинтересовани страни и съобразявайки се със законовите изискванията, спазвайки решеинието на МОН  за присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици от СУ“Любен Каравелов“-Димитровград, разработихме настоящия план за работа в условията на COVID-19  .

Предизвикателства, пред които сме изправени на прага на учебната 2020 - 2021 година във връзка с епидемията са:

 1. Доколкото е възможно да направим училището максимално безрискова среда, като съзнаваме, че няма абсолютно безопасна среда в условията на епидемия. Като реализираме набор от мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията, включително чрез създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от възпитателната функция на образованието;
 2. Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;
 3. Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) и съобразно решенията на областния кризисен щаб за борба с COVID-19;
 4. Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;
 5. Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;
 6. Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;
 7. Да използваме кризата като възможност за иновиции и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотена и взаимодействаща училищна и микроучилищна (класна) общност между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

Настоящият план е съобразен с общите и препоръчителните мерки и правила на МОН, отчитайки спецификата на нашето училище.

 Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията

 Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на взаимодействие на всеки един от нас. При присъствено обучение и класна система на организация в училище ограничаването на средата на взаимодействие е възможно само частично. Анализирайки различните модели за намаляване на средата на взаимодействие и отчитайки ограниченията, свързани с човешките ресурси и материалната база, както и факта, че училищата са различни (като брой ученици, паралелки и персонал, материална база, сменен режим и т.н.), осъзнаваме, че нито един организационен модел не може да бъде системно приложен (за всички училища) в неговата цялост. Даваме си сметка, че е невъзможно да се осигури препоръчаната физическа дистанция и да гарантира липса на физическо взаимодействие вътре в класната стая (респ. в паралелката или групата), затова  като водещ модел ще се приложи стратегията на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка.

          За целта училището се отказва от кабинетна система за учениците от 5-12 клас и преминава на класно-урочна система на обучение. Учениците от начален етап са обособени на първия етаж и в западното крило на втория етаж, като е ограничен достъпа на учениците от останалите паралелки. Учениците от начален етап не взаимодействат с тези от прогимназиален и гимназиален етап.

 II.А. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

 1. Спазване на общите здравни мерки.
 2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е задължително:

 • в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
 • в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
 • в училищните автобуси.

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра на здравеопазването.

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите -  маски или шлемове.

 1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

          Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие.

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

          Подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf.

 1. Засилена лична хигиена и условия за това:
 • Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.
 • Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.
 • Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.
 • Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.
 • Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
 1. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
 2. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията
 • Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.
 • Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства.
 • Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.
 • Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно с медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
 1. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.
 • Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

 Б. Организационни мерки

 Б.1. Осигуряване на дистанция между паралелките

 1. Класни стаи и организация на учебния процес
 • Отказ от кабинетната система и определяне на отделни класни стаи за различните паралелки, при което учителите се местят, а не учениците.
 • Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет и физкултурен салон.
 • Отделяне на паралелките от начален етап на първия етаж и в западното крило на втория етаж.
 • Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.
 • Използване на един/а учебен чин/учебна маса от един ученик за всички ученици от начален етап и където е възможно в прогимназиален и гимназиален етап. Разполагане на местата за сядане на учениците шахматно, където е приложимо.
 • Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.
 • Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на най-много до две паралелки.
 • Разпределение на часовете между учителите по един предмет с цел формиране при възможност на норма преподавателска работа в рамките на един випуск.
 • Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.
 1. Коридори и стълбища
 • Чрез указателни стрелки се организира придвижване в коридорите и по стълбите.
 • Регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.
 1. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения
 • Различно начало на учебните занятия:

ПЪРВА СМЯНА - 7,30ч. за прогимназиален и гимназиален етап и 8,20ч. за начален етап; Голямото междучасие е от 9,50 ч. до 10,10 ч.

ВТОРА СМЯНА - 13,30ч. за учениците от прогимназиален и гимназиален етап. Голямото междучасие е от 15,00 ч. до 15,20 ч.

Начален етап са първа смяна през цялата учебна година. Групите  за ЦДО започват занимания непосредствено след края на учебните занятия за съответния клас.

 • Учениците да не се струпват в помещенията на тоалетните, а да изчакват отвън във фоайето, като спазват необходимата дистанция. Максимален брой ученици, които могат да влизат в тоалетните е трима според броя на клетките, като регулирането се осъществява от помощния персонал и дежурните учители всяко междучасие на принципа излязъл-влязъл.
 1. Входове
 • Отварят се повече входове, така че да не се допуска струпване.

Влизането на учениците става от двата северни входа.

През североизточния вход влизат:

ПЪРВА СМЯНА :1-ви клас, 2–ри клас, 8“а“, 9“б“, 10“а“, 11“а“ ,12“в“ клас и учениците от ЦДО за 5-ти, 6-ти, 7-ми клас

ВТОРА СМЯНА:5-ти и 6-ти клас и учениците от ЦДО за 1-ви и 2-ри клас

През северозападния вход влизат:

ПЪРВА СМЯНА - 3-ти и 4-ти клас и 9“а“, 10“б“ ,11“а“, 12“а“,“б“

ВТОРА СМЯНА – 7-ми клас и учениците за ЦДО за 3-ти и 4-ти клас

Излизането от училище се осъществява само през южните врати, които са само за изход. Югоизточния изход ползват тези класове, които са влезли през североизточния вход и съответно през югозападния – тези, които са влезли през северозападния вход.

 Има лице за осигуряване на пропускателния режим на всеки вход.

На определените входове и изходи ще бъдат поставени сензорни диспенсъри за дезинфекция на ръцете на влизащите и излизащите.

 1. Стол и бюфети
 • Учениците от начален етап не посещават бюфета. Грижа на родителите е да осигурят при нужда кутия с храна,която не се споделя със съучениците.
 • Получаването на закуските от стола за учениците от начален етап става от дежурния ученик със съдействието на дежурен възпитател по следния график:

1-во междучасие – 1-ви и 2-ри клас

2-ро междучасие – 3-ти и 4-ти клас

 • Учениците от прогимназиален и гимназиален етап посещават бюфета по график:

1-ва смяна:

1-во междучасие - 8“а“, 9“а“ и ЦДО 5-ти клас

2-ро междучасие- 9“б“, 10“а“ и ЦДО 6-ти клас

3-то междучасие- 10“б“, 11“а“ и ЦДО 7-ми клас

4-то междучасие-12 клас

2- ра смяна:

          1-во междучасие - 5“а“, “б“

2-ро междучасие - 5“в“, 6“а“

3-то междучасие – 6“б“, 7“а“

4-то междучасие - 7“б“,“в“ клас

 • Организация за обедното хранене - две групи по випуски, през 15мин., на маса по двама, по утвърден график.

 Училищен двор

 • Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.
 • Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.
 • Разделяне на двора на зони за отделни паралелки (отговорници -учителите по ФВС, Д.Стоянов, Д. Стоев - срок до началото на учебната година).
 • Провеждане на повече занятия навън.
 • Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване( парк „Марица“ и стадиона).
 1. Недопускане на външни лица в дворовете и през почивните дни. Комуникация. Учителска стая
 • Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.
 • По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.
 • Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.
 • Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.
 1. Физкултурен салон
 • Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

 Библиотека

 • Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка. 
 • Да не влизат повече от двама ученика и да са на отстояние един от друг.
 1. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“
 • Приемат се един път седмично. Раздавенето на закуските става по допълнителен график.
 1. Озониране и пречистване на въздуха
 • Използване на бактерицидни лампи от затворен тип за дезинфекция на въздух, които могат да работят без прекъсване в присъствието на хора. Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).
 • Използване на устройства за пречистване на въздуха, които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19.

 Б.2. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

 Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

 • Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.
 • Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

 

Б.3. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

 

 • Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.
 • Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

 

Б.4. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

 

 • Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).
 • Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.
 • Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZDpdf,

както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с  Препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

 • Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:
  • Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение .
  • Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.
  • Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.
  • Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.
  • Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

 

В . Възпитателните мерки включват:

 

 1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.
 2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

 1. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.
 2. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски/отговорници - класните ръководители и главните учители/

 

 • Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището

 

Подготвителните мерки изискват:

 1. Обособяване на 1-ви кабинет в приземния етаж като място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми.
 2. Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и  недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние. Медицинското лице  в училище  в началото на всяка смяна, получава от учителите, които влизат в първия учебен час обратна информация за общото състояние на учениците по електронен път.
 3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по-бързо да се определят потенциалните заболели.
 4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за последващите мерки.

 

Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на  COVID-19 в училището включват:

 

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

Първоначално поведение

 • Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

 

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:

o        Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.

o        Класният ръководител в начален етап на основно образование.

o        Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

o        Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.

 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.

 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия. 
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

Б. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

 

Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

 

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
  • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
  • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
  • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

 

 1. Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние

По същество това не е различна форма на обучение, различни са средата (електронна) и средствата (с помощта на информационните технологии), както и това, че учителят и учениците не са физически на едно и също място. След приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование ще може да се прилага за цели паралелки, които се обучават в дневна, задочна или вечерна форма, както и за отделни ученици, които по медицински причини краткосрочно (до 30 дни или за друг срок, определен със ЗИД на ЗПУО) не могат да посещават училище.

ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Практически, когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за периода на карантината, след което се завръща обратно в училище.

Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки продължава в електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от  PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище

В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства  учениците в училищата съответно на населеното място, региона или цялата страна преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище.

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от класа, като:

 • Ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока
 • Учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в реалната класна стая (включването на ученик чрез виртуална връзка не пречи на учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в реалната класна стая)
 • Ученикът не подлежи на оценяване
 • Формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците.

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и психологическа подкрепа.

 

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга паралелка или на урок в дистанционна форма на обучение за същия випуск при наличието на организирано такова обучение, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на материали на хартия в дома на ученика, в т.ч. и с подкрепата на медиатор.

Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай.

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

 

 

 

 

Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 

 • Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 • Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 • Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
  • Използване на единна платформа за цялото училище
  • Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
  • Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
 • Синхронизиране на използваните от различните учители платформи (при отчитане спецификата на учебния предмет, напр. чужд език – източен, всички учители, преподаващи този учебен предмет в конкретното училище, да използват единна платформа, която може да бъде различна от приетата на училищно ниво платформа)
 • Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
  • Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
  • Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)
  • Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)
  • Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване)
 • Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип
 • Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
 • Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители).

 

 1. Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19

 

С цел гарантиране правото на достъп до образование обучението на такива ученици е възможно да се осъществява в алтернативни форми - самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма на обучение.

Формата на обучение се избира от ученика и/или неговите родители, но това право не е безусловно, а при спазване на изискванията на нормативната уредба и в отделни случаи – след препоръка от Екипа за подкрепа за личностно развитие.

Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

 • Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

 

В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 1 - с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

 • Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в

самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик от 1-ви до  12-ти клас).

 • Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. - 12. клас. Учениците от 1. - 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина. В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование - и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

 

За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

Преминаването от дневна в друга форма на обучение може да се заяви както в началото, така и по всяко друго време в хода на учебната година. Извън общия случай смяната на формите в хода на учебната година може да се осъществява при определени условия, посочени в Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование.

Семействата, чието дете или член на домакинството е в  рискова група, следва да информират ръководството на училището за предприемане на мерки в случаите, когато е предпочетена дневната форма на обучение.

Задължителните организационни мерки за осигуряване на възможности за обучението на ученици от рисковите в здравословно отношение групи включват:

 • Организиране на информационна кампания за родителите с разясняване на конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.
 • Определяне на учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна среда от разстояние, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.
 • Подаване към РУО на информация за учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, тъй като разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание.

 

            В Приложение № 1 са отразени заболяванията при деца, за които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от      СOVID-19 .                         

 

 1. Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия

 

Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни дефицити, в зависимост от конкретния случай, класа, техническите и технологичните възможности, ще може да се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция, като се използват възможностите на проекта “Подкрепа за успех” по ОП НОИР.

На общо основание на всички тези ученици следва да се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в електронна среда

 

 • Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация

 

В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от всички като значими за опазване здравето на децата и учениците, но и на техните семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на вируса. Важно е училището да осигури спокойна среда за работа в колектива и за учениците и техните семейства, в която да бъде предоставена необходимата информация за рисковете от заразяване, но в никакъв случай да не се допусне създаване на напрежение от непрекъснато фокусиране върху темата. 

В помощ  е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за родители, който може да се намери на: https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Мерките, описани в тези насоки, следва да се прилагат, без това да създава напрежение и усещане за опасност.

За да се осигури здравословен психоклимат в настоящата ситуация, училището трябва да предприеме следните стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството:

 1. Обсъждане и информиране.

             Правилата, които ще въведе  училището, трябва първо да бъдат приети от колектива . Ето защо всеки от колектива трябва да участва в обсъждането на тези правила, за да разбере и да приеме своите задължения и да осъзнае необходимостта от спазването им. Одобрените от екипа на училището правила следва да бъдат представени на родителите и по подходящ начин на учениците. Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите. Правилата следва да бъдат отворени и променяни винаги когато бъде оценена необходимостта от това, но всяка промяна трябва да бъде представяна на колектива и на семействата.

Училището задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща:

 • В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището.
 • Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището.
 • Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището.

Съобщенията по т. 3 трябва да информират родители относно броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес. Съобщенията се изготвятс участието на педагогическия съветник с оглед недопускане на излишно напрежение. Общата част може да бъде изготвена предварително с цел по-бърза реакция.

 Училището може да обменя идеи за подобни съобщения, като регионалните управления на образованието съдействат за това.

 1. Познаване и прилагане.

              Отговорници за прилагане на правилата се определят от училищното ръководство. В никакъв случай не трябва да се възприема строг контрол, а по-скоро при констатиране на неспазване на някое правило то да се напомня и обсъжда необходимостта от подкрепа за неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при констатиране на неспазване на правилата от учениците.   

 1. Подкрепа при затруднения.

             При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за тяхното отстраняване.

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне.

Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на правилата, въведени в училището, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане на разпространението на вируса.

Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. Препоръчително е учителите да използват само надеждни източници на информация, като Световната здравна организация и Министерството на здравеопазването. Със сигурност знаем, че този вирус все още не е добре изследван и липсва достатъчно надеждна и научно обоснована информация за неговото развитие и дори разпространение, поради което трябва да се проверява всяка информация, разпространявана на семействата. Тази проверка може да се осъществява и чрез РЗИ.   

По отношение на намаляването на напрежението и стреса могат да се използват възможности в часовете по изкуства и по физическо възпитание и спорт, както и чрез провеждането на часове по други учебни предмети на открито и др. по решение на съответния учител. Добри практики в това отношение е добре да бъдат споделяни както в рамките на колектива, така и с други училища чрез РУО.

В същото време е необходимо училището да събере от родителите или по служебен път актуална здравна информация за всяко дете.

 

 • Кризата като възможност за развитие

 

Всяка една проблемна ситуация ни кара да търсим нови възможности и решения, за да постигнем поставената цел. Създаването на собствен модел от нашето училище за организиране на учебния процес в условията на СOVID 19 предполага експериментиране и прилагане на различни педагогически и организационни модели и практики. Споделянето им ще окаже положително въздействие върху подобряване на образователната среда и при създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, ученици и  родители.

Анализът на постигнатото и на трудностите и предизвикателствата, които трябва да се преодолеят, ще даде информация за необходимостите от дооборудване и технологична обезпеченост на обучението.

Ситуацията с разпространението на вируса сложи отпечатък върху всички сфери на обществения живот, върху всички системи, върху всеки от нас. Наред с това показа, че образованието е една от най-гъвкавите системи и ни даде увереност, че правилните решения за постигане на качествено, достъпно и прибщаващо образование са по посока на:

 • децентрализиране на решенията в зависимост от всяка конкретна ситуация, делегиране на повече права на училищно равнище, персонални отговорности за взети решения и предприети мерки;
 • превръщане на училището в активна общност чрез оптимизиране на връзките между участниците в учебния процес и утвърждаване на родителите като партньори в обучението;
 • достъп до много източници на информация и образователни ресурси, изобилие от платформи и начини за комуникации, обединение и споделяне на добри педагогически практики в името на образованието;
 • гъвкави творчески решения, разчупване на рутината и прилагане на иновации, интерактивен подход в обучението, интердисциплинарност чрез реално осъществяване на междупредметните връзки;
 • фокусиране върху очакваните резултати от обучението, поставяне на акцента върху формирането на умения, пречупване на обучението през заобикалящия ученика свят и жизнения и социалния опит, който той има;
 • открояване значимостта на меките умения – учениците активно ще участват в процесите на планиране и управление на собственото учене, ще развиват способностите за работа в екип и изпълнение на проектни задачи, при които се изисква толерантност към мнението на другите участници в дейността и вземане на информирани решения;
 • формиране и развитие на уменията на учениците за устойчиво развитие, здравословен начин на живот и активно гражданство.

 

          Кризата за пореден път ни показа, че ключът към ефективност на образователния процес е синхрон между всички учители, активна подкрепа на ръководството на училището и (съ-)участие на родителите.

 

 

ІХ. Допълнителни и заключителни разпоредби

 

 • 1. Неразделна част от настоящия правилник са:

 

Приложение № 1 Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

 

Приложение № 2 Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

Приложение № 3 Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 

Приложение № 4 Инструкция за правилно носене на лицева маска

 

 • 2. Списъкът с препоръчителни мерки се обсъжда и приема с решение на ПС.
 • 3. Правилник за работа в СУ “Любен Каравелов” - Димитровград при учебна година в условия на COVID-19 и други извънредни обстоятелства се приема с решение на ПС и се съгласува с обществения съвет на училището.
 • 3. Правилникът се публикува в сайта на училището

 

                                         Приложение №1

Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19

 

Децата са податливи на инфекция с причинителя на COVID-19, но обикновено протичането при тях е безсимптомно или с по-леки симптоми в сравнение с възрастните. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане. Данните за децата като източници на разпространение на новия коронавирус са все още ограничени, като непрекъснато се натрупва все по-нова и нова информация, свързана с протичането на заболяването и неговите последствия в детската възраст.

Предложеният списък със заболявания в детска възраст е ориентировъчен и същият ще бъде периодично актуализиран на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

Като потенциално застрашени от тежко протичане на COVID-19 трябва да се имат предвид децата с компрометиран имунитет (с вроден или придобит имунен дефицит; с онкологични заболявания, особено след химио- и лъчетерапия; тези на лечение със системни кортикостероиди и цитостатици и т.н.).  Вниманието трябва да е насочено и към децата със системни заболявания на съединителната тъкан, които са извън ремисия. Според публикувани проучвания основните симптоми на COVID-19 при децата са висока температура, кашлица, диария и повръщане, поради което при хронично болни деца с увреждане на дихателната и на гастроинтестиналната система рискът от възникване на усложнения след COVID-19 е реален. Важна е и групата на всички деца с хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

Предвид гореизложеното при преценка на лекуващ или проследяващ лекар форма на обучение, различна от дневната,  може да се препоръча и за деца с други заболявания, които не са посочени в списъка.

От медицинска гледна точка препоръка/решение за провеждане на форма на обучение, различна от дневната, при деца с хронични заболявания трябва да се взема индивидуално за всяко дете от лекар специалист, провеждащ наблюдението на съответното дете, според тежестта и хода на протичане на конкретното заболяване, а при необходимост и след консултация с психолог. За целта е необходимо да се предостави в учебното заведение етапна епикриза от проследяващия лекар специалист за доказване на заболяването и текущия му статус с определяне риска от присъствено обучение и препоръка за провеждане на дистанционно обучение за конкретен период от време.

 

Имунология

Първични имунни дефицити при деца - над 200 вида.

Техният брой се променя всяка година.

 

Детска кардиология

 1. Хемодинамично значими

Вродени сърдечни малформации (оперирани или неоперирани), които протичат със сърдечна недостатъчност (СН) или белодробна хипертония (БХ)  и налагат прием на медикаменти:

- ВСМ с ляво-десен шънт

- цианотични ВСМ

- обструктивни ВСМ

- комплексни ВСМ 

 1. Болести на миокарда и перикарда (кардиомиопатии, миокардити), протичащи със СН
 2. Ритъмно-проводни нарушения, налагащи медикаментозно лечение
 3. Артериална хипертония  - ІІ степен

Болестите са много и изявата и значимостта е различна. Обединяващите пунктове са:

- сърдечна недостатъчност

- белодробна хипертония

- артериална хипоксемия (сатурация под 85%)

- риск от внезапна смърт

- коморбидност с органна увреда

 

Детска неврология

Хроничните болести в детската неврология са свързани с парези, дискоординационен синдром, умствена изостаналост и епилепсия - ДЦП, дегенеративни/заболявания на нервната система. 

При тези заболявания няма имунен дефицит и при COVID-19 би следвало поведението към тях да бъде както досега - индивидуално обучение или дистанционна форма (при възможност). 

 

Детска ревматология

 1. Деца на кортикостероидна терапия в доза повече от 20 мг дневно или повече от 0,5 мг/кг/24 ч в период от повече от 4 седмици
 2. Провеждане на пулс терапия с ендоксан в последните 6 месеца
 3. Едновременно приемане на 2 или повече имуносупресивни медикамента

 

 Хронични ендокринологични заболявания

 1. Високостепенното затлъстяване с метаболитен синдром
 2. Вродена надбъбречна хиперплазия сол-губеща форма и вирилизираща форма 
 3. Полиендокринопатии – автоимунни полиендокринни синдроми  
 4. Болест на Адисон 
 5. Новооткрити тиреотоксикози  

 

 

 

Метаболитни и генетични заболявания

 1. Метаболитни заболявания от интоксикационен или енергиен тип - органични ацидурии, дефекти на урейния цикъл, нарушения в обмяната на мастните киселини, митохондриални болести, левциноза
 2. Малформативни синдроми, асоциирани с имунен дефицит - синдром на Di George, Nijmegen breakage синдром
 3. Пациенти със синдром на Prader-Willi, които са с екстремно затлъстяване, тежка мускулна хипотония, нарушен глюкозен толеранс или сънна апнея
 4. Мукополизахаридози


Детска нефрология и хемодиализа

 1. Деца след бъбречна трансплантация
 2. Деца с хронични гломерулопатии (нефротичен синдром, хроничен нефритен синдром,

 васкулити с бъбречно засягане и хемолитично-уремичен синдром на имуносупресивна терапия)

 

Детска гастроентерология

 1. Болест на Крон
 2. Улцерозен колит
 3. Автоимунен хепатит
 4. Деца на домашно парентерално хранене
 5. Деца с трансплантиран черен дроб

 

Детска фтизиатрия

 1. Всички деца с активна форма на туберкулоза, без бацилооделяне - първите 2 месеца
 2. Всички деца с активна форма на туберкулоза, с бацилооделяне - до трайно обезбациляване
 3. Деца с тежки форми на туберкулоза (туберкулозен менингит) до редуциране на неврологичната симптоматика и обезбациляване
 4. Всички хематогенно-десиминирани форми - до нормализиране на рентгеноморфологичните промени и обезбациляване

 

Детска онкохематология

 1. Всички злокачествени заболявания по време на активна химио- и/или лъчетерапия
 2. Всички пациенти след трансплантация на хемопоетични стволови клетки (костен мозък)
 3. Всички хематологични заболявания, на лечение с кортикостероиди и/или имуносупресивни медикаменти
 4. Всички деца с хронични хемолитични анемии

 

 

Детска пулмология

 1. Муковисцидоза
 2. Тежка и неконтролирана бронхиална астма
 3. Деца, предложени за белодробна трансплантация и деца с трансплантиран бял дроб
 4. Вродени аномалии на дихателната система, протичащи с чести и тежки екзацербации
 5. Деца с бронхиектазии с тежък клиничен ход на заболяването
 6. Доказан тежък дефицит на алфа-1 антитрипсин
 7. Тежки форми на фарингеална обструкция с клиника на сънна апнея
 8. Всички хронични белодробни заболявания със значими промени във ФИД, хипоксемия, кислородозависимост

Детска гръдна хирургия            

 1. Деца след оперативни торакални интервенции

Детска офталмология

 1. Неинфекциозен увеит, най-често асоцииран с ювенилен хроничен артрит

 

Отново напомняме, че основните противоепидемични мерки за предотвратяване възникването и разпространението на COVID-19 са честа хигиена на ръцете, почистване и дезинфекция на повърхности и предмети, редовно проветряване на помещенията, спазване на физическа дистанция от други хора, както и носене на защитни маски за лице. Същите следва да се прилагат както в училище, така и в работната среда и в обществото от останалите членове на домакинството, за да не се допусне заразяване и предаване на инфекцията от и към лицата от най-рисковите групи в обществото – възрастните и хората с придружаващи заболявания, вкл. деца, родители, близки, учители, роднини (баби и дядовци).

По отношение на родители/настойници с риск от тежко протичане на COVID-19 следва да се имат предвид следните придружаващи заболявания: захарен диабет, артериална хипертония, хронично белодробно заболяване, онкологични заболявания, както и всяко заболяване, водещо до компрометиране на имунитета или хронични заболявания в тежка форма и декомпенсирано състояние, като те могат да обхващат различни органи и системи.

 В тези случаи препоръка за провеждане на дистанционна форма на обучение при дете на родител/настойник с хронично заболяване поради риск от тежко протичане при родителя/настойника трябва да се издаде от проследяващия лекар специалист за конкретен период от време.

Препоръките съобразно посочените заболявания подлежат на периодична актуализация на базата на публикувани от водещи световни и европейски институции и организации достоверни медицински данни.

 

Приложение № 2

съгласно Заповед № РД-01-487/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването

Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия на работните места, в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19

 

 1. Избор на дезинфектант

1.1. Дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерство на здравеопазването.

1.2. В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани,

дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

1.3. Необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие.

1.4. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по- кратко време на въздействие (до 15 минути).

 

 1. Установяване на критични точки и кратност на обработките

2.1. За всеки обект се определят критичните точки, които подлежат на дезинфекция. Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности (бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градския транспорт; ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати; парапети; фитнес уреди; гишета за обслужване на пътници/клиенти; стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и много други често докосвани с ръцете повърхности, в зависимост от спецификата на всеки обект/работно място, подови покрития).

2.2. Критичните точки подлежат ежедневно на периодична дезинфекция.

2.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършва почистване и дезинфекция на повърхности влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части.

 

 1. Начини на приложение на дезинфектантите

Дезинфектантите могат да бъдат готови за употреба, които директно се нанасят

върху повърхностите или концентрати, от които трябва да се изготвят работни разтвори преди употреба.

3.1. Малки повърхности (дръжки, бутони, клавиатури, бюра и др.)

3.1.1. Препоръчително е използването на дезинфектанти под формата на спрей, които са готови за употреба.

3.1.2. Повърхностите директно се опръскват със спрея или се обтриват с чиста

кърпа/тампон, предварително напоена с дезинфектанта.

3.1.3. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като използваните дезинфекциращи кърпи се събират и изхвърлят съгласно указанията на производителя.

3.2. Големи повърхности (стени, подове, работни плотове и др.):

3.2.1. Дезинфектантите, предназначени за големи повърхности, могат да са под

формата на концентрат, от който преди употреба трябва да се изготви работен разтвор или в готова форма за употреба.

3.2.2. Изготвянето на работния разтвор се извършва съгласно указанията на

производителя и/или съгласно начина на употреба посочен на етикета.

3.2.3. Стриктно трябва да се спазват посочените на етикета разходна норма и време на въздействие.

3.2.4. Стриктно трябва да се спазват специфичните изисквания, ако има такива

посочени на етикета, за необходимост от проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите с питейна вода, време на достъп на хора и животни до третираните помещения и др.

3.3. Подлежащите на дезинфекция повърхности могат да се обработват по различен начин, в зависимост от избрания дезинфектант и вида на самите повърхности при стриктно спазване указанията на производителя.

 1. В зависимост от вида на обекта може да се използват като допълнение към

химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)

 

Приложение № 3

 

Инструкции за правилна хигиена на ръцете

 

 1. Ръцете се мият винаги:

а) когато са видимо замърсени

б) след кихане или кашляне;

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;

г) преди хранене;

д) след ползване на тоалетна;

е) след досег с животни или техни изпражнения;

ж) при непосредствена грижа за болен.

 

 1. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун.

 

 1. При невъзможност за измиване, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите).

 

 1. Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта.

Приложение № 4

Инструкция за правилно носене на лицева маска

 1. Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
 2. Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
 3. Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната й страна.
 4. След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 5. Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, веднага след сваляне.
 6. Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се

обработват по следния начин:

а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90 °С за не по-малко от 20 минути; или

б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°C с препарати с

дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на

производителя (химио-термодезинфекция).

 1. Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
 2. Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.

 

Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап