Четвъртък 20, Юни 2024г.
Административни услуги и образци на документи
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища         
    Издаване на диплома за средно образование
Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или         основна степен на образование      
Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити       
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи           
    Издаване на Удостоверения за професионално обучение и Свидетелства за професионална квалификация
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование             ( влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Формуляр: Молба от родител за освобождаване от учебни занятич  до 3 дни до класния ръководител
Формуляр: Молба от родител за освобождаване от учебни занятич  до 7 дни
Заявление за ПРИЕМ в I клас

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ В СУ”ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”  Димитровград, 2021/2022 учебна година