Вторник 09, Март 2021г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 08.11.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Проект ВG05М2OР001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)


Съдържание на съобщението:

През учебната 2019/2020 година, Средно училище "Любен Каравелов" гр. Димитровград продължава да работи по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката.

Работи се по Раздел: Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците, в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети, за превенция на обучителни затруднения и за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. Осъществяват се допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

Платформа на проекта: https://podkrepazauspeh.mon.bg/ 


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап