Вторник 09, Март 2021г.
Проекти и национални програми
Дата на публикуване: 16.12.2019г.
Кратък текст на съобщението:

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 


Съдържание на съобщението:

През учебната 2019/2020 година, Средно училище "Любен Каравелов" гр. Димитровград, бе включено в изпълнението на дейности по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието - липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие. Основна дейност по проекта са обученията на учители за придобиване на нови компетентности и дигитални умения. Чрез средствата на внедрената платформа обучените учители ще могат да разработват дигитално образователно съдържание, което да използват в образователния процес.

 Платформа за управление и контрол на проекта: https://oud.mon.bg/ 


Публикувано от:
Тонева, Мария
Старши учител Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап