Събота 08, Август 2020г.
Дневен режим

График на vчебните часове   

 

                              1 час   8.00ч. — 8.40ч.

                              2 час   8.50ч. — 9.30ч.

                              3 час   9.40ч — 10.20ч.

                              4 час   10.50ч —11.З0ч.

                              5 час   11.40ч — 12.20ч

                             6 час   12.30ч — 13.10ч.

                             7 час   13.20ч — 14.00ч.

   В   СУ”Любен   Каравелов”  обучението  се   извършва  на   една   смяна продължителност на учебния час  40 минути /с разрешение на PУO — гp. Хасково/.

   За учениците от I-ви до VII клас е осигурено целодневно обучение.

   Дежурните  учители  отговарят  за  нормалното  протичане  на   учебните занятия, следят за реда и дисциплината в училище по време на междучасията.

   Почивките между отделните часове са по 10 минути, а голямото междучасие е 30 минути.