Неделя 14, Август 2022г.
Дневен режим

  В   СУ”Любен   Каравелов”  обучението  се   извършва  на   две   смяни, спазвайки противоепидимичните мерки в образованието. Продължителност на учебния час  40 минути /с разрешение на PУO — гp. Хасково/.

   Първа смяна започват учениците I - IV клас и V - X клас, а втора смяна са учениците от XI и XII клас.   За учениците от I до VII клас е осигурено целодневно обучение.

   Дежурните  учители  отговарят  за  нормалното  протичане  на   учебните занятия, следят за реда и дисциплината в училище по време на междучасията.

   Почивките между отделните часове са по 10 минути, а голямите междучасия са по 20 минути.