Понеделник 22, Април 2024г.
История на училището

Средно общообразователно училище "Любен Каравелов" - град Димитровград е създадено на 15 септември 1957г. От Единно средно училище "Асен Златаров" се отделят ученици и учители и се сформира ново основно училище, което съгласно чл.10 от Правилника за приложение Указа за наименования и преименувания на обекти и по заповед на Президиума на народното събрание №III-938 от 28 октомври 1958г. е именувано Второ основно училище "Любен Каравелов" от I до VII клас. За директор на новото училище е назначен Александър Николов, който е ръководил до пенсионирането си през 1960г.

    През учебната 1966/1967г. е построена самостоятелна нова сграда на училището. Учителският колектив се състои от 22 базови учители, 11 специалисти с висше образование и 28 с клас-квалификация или общо 61 учители, които обучават над 1100 ученика в 8 паралелки за начален курс и 9 паралелки за среден курс.

    Обзаведени са 22 кабинета, физкултурен салон, асфалтирана физкултурна площадка с хандбално игрище и две волейболни игрища, обзаведено е учебно опитно поле от 2,5 дка площ, в което се провежда опитно-практическа работа.

    Открити са павилиони за закуска на учениците. В стола на училището и павилионите над 700 деца получават топла закуска и над 250 обяд.

    Училищната библиотека разполага с над 7000 тома книги.

    За първи път през учебната 1980/1981г. е открита паралелка с прием на деца на 6 годишна въэраст и училището е експериментално / на проблемната група по образованието към БАН и МНП/

    Ръководството на учебно-въэпитателната дейност в училището се е осъществявала от Директор, зам. директор, класни ръководители, учители , възпитатели. Директор е бил заслужелия учител Митьо Пеневски. Колективен орган на ръководство е бил учителския съвет.

    Училището продължава своята дейност.