Сряда 16, Юни 2021г.
Проекти и национални програми
Валидност: Публикувано на: Относно: Служител: Прикачен файл
31.12.2020г. 19.12.2019г. за сведение:

Проект "Заглавна корица на книга"

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
01.01.2022г. 16.12.2019г. за сведение:

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2021г. 08.11.2019г. за сведение:

Проект ВG05М2OР001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020)

покажи съдържаниепокажи съдържание
Тонева, Мария
31.12.2021г. 04.11.2019г. за сведение:

Занимания по интереси

Тонева, Мария