Самостоятелна форма

Home

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ-САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 2017-2018 г.

  виж тук

 

 

 

 

Условия и ред за организиране, и провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение

 

ИЗПИТНИ СЕСИИ И ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

За учениците от X II клас

Редовна изпитна сесия - месец март 2018г.

Поправителни изпити- месец април и месец юли 2018г.

За учениците от IX,X,XI клас

Редовна изпитна сесия - месец юни 2018г.

Поправителни изпити- месец юли и месец септември 2018

 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Две седмици преди началото на редовната изпитна сесия, съответно до 15  февруари 2018г учениците подават эаявление за явяване на изпити за определяне на годишна оценка

 

!!! Заявления за записване в самостоятелна форма на обучение се подават двадесет учебни дни преди началото на изпитна сесия